• آی تی گویا

  • منبع فیلم های آموزشی

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
تجزیه و تحلیل و کاربرد ها - آی تی گویا

دانلود فیلم اموزشی الگوریتم های داده های حجیم دانشگاه صنعتی شریف داده های حجیم Big Data به مجموعه بسیاز بزرگ از حجم داده ها با ساختاری پیچیده و دارای تنوع اطلاق مگردد بامشکلات پردازش داده ها و نیز ذخیره سازی آن روبه رو می باشد تجزیه و تحلیل این داده های حجیم نیازمند الگوریتم های پیشرفته می باشد تا بتواند همبستگی ...